I KORTHET

Din personliga integritet och den information du delar är viktig för oss på Cambio. Oavsett om du representerar en kund, partner eller medarbetare så tror vi på ett ärligt och transparent partnerskap. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig.

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part

INLEDNING

Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter, dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

VI ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Sanolium Group Holding AB är moderbolaget i en koncern som bland annat består av Cambio Healthcare Systems AB, Cambio Healthcare Systems A/S, Cambio Welfare AB, MittVaccin Sverige AB och Cambio CDS AB. Varje bolag som ingår i koncernen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som de behandlar.

VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, för att svara på dina förfrågningar och förbättra våra tjänster, men också för att tillhandahålla annan information och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Vi vill alltid ge dig relevant och värdefull information. Personuppgifter och cookies som du ger ifrån dig hjälper oss att personifiera din upplevelse och även leverera rätt typ av innehåll och erbjudanden till dig. Det ger oss dessutom möjlighet att ligga i framkant och hela tiden utvecklas till att vara värdeskapande för dig som besökare. Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig.


VILKA UPPGIFTER SAMALR VI IN OM DIG – OCH VARFÖR?

Avtal

För att kunna ingå samt fullgöra avtal med den organisation du representerar behöver vi information om ditt förnamn, efternamn, e-postadress, adress, titel. Vi får inte till tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i att vi fullgör ett avtal med dig eller din arbetsgivare.

Marknadsföring

När det är fråga om marknadsföring samlar vi in personuppgifter om dig som är begränsade till sådant som brukar stå på visitkort, exempelvis namn, titel, företag, adress, e-post och telefonnummer. I vissa fall kan vi även be dig om ytterligare information relaterad till arbetet, som bransch och företagsstorlek. Om du deltar i något av våra event kan du bli tillfrågad om kostpreferenser eller dylikt. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse att genomföra vår verksamhet, och i vissa fall samtycke från dig som besöker vår webbplats. I de fall samtycke krävs kommer vi att be om det från dig.

Webbplats

Personuppgifter som vi samlar in när du besöker någon av våra webb-platser kommer inte att säljas, överföras eller lämnas ut till något annat företag utan ditt medgivande – utom där detta är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten som du har begärt. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse att genomföra vår verksamhet, och i vissa fall samtycke från dig som besöker vår webbplats. I de fall samtycke krävs kommer vi att be om det från dig.

Kakor (cookies)

Vi använder kakor för att bättre kunna förstå dina preferenser, så att vi kan förbättra din användarupplevelse vid framtida besök på vår webbplats. Vi använder även kakor för att samla in information om trafik och interaktion för statistiska ändamål. Du hittar mer information i vår kakpolicy [länk].

Du kan närsomhelst ta bort ditt medgivande och även radera lagrade kakor. För att göra detta kan du söka information kring hur du raderar dessa på respektive webbläsare och följa instruktionerna där. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i samtycke från dig som besöker vår webbplats.

Kontaktformulär på vår webbplats

Vi samlar även in informationen när du fyller i ett formulär för att ladda ner exempelvis ett dokument, prenumererar på våra nyhetsbrev eller ger ifrån dig annan information på vår webbplats, exempelvis anmälan till event eller seminarier via kontaktformuläret.

Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer personlig information sparas i vårt marketing automation- och CRM-verktyg. Informationen du anger i ett formulär hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din fråga. När du har valt att kontakta oss så följer vi och sparar ditt besöksbeteende på webbplatsen för att kunna optimera din upplevelse. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i berättigat intresse att genomföra vår verksamhet, och i vissa fall samtycke från dig som besöker vår webbplats. I de fall samtycke krävs kommer vi att be om det från dig.

Kundportal

Om du besöker en av våra kundportaler kommer dina personuppgifter namn, efternamn, företagsnamn eller kundnamn, och mailadress, som vi behandlar och lagrar för att kunna hantera behörighetskontroll och loggning av användning. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i att vi fullgör ett avtal med din arbetsgivare.

Utbildningsportal

Om du använder vår utbildningsportal kommer dina personuppgifter namn, användarnamn, yrkesroll, e-postadress, HSA-id, kurshistorik, genomförda kurser och testresultat att behandlas för att kunna hantera behörighetskontroll och loggning av användning. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i att vi fullgör ett avtal med dig eller din arbetsgivare.

Rekryteringsverktyg

Om du söker en ledig tjänst hos Cambio lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte, till exempel genom att kontakta dig vid en matchning. Om du skickar en intresseanmälan till oss sparas dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem. Om du samtycker till att få information om framtida rekryteringsmöjligheter kan vi även komma att lagra informationen under en period i syfte att eventuellt kontakta dig för ett annat jobb. Vår behandling av dina personuppgifter har sin legala grund i samtycke från dig.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

VILKA LÄMNAR VI UT DINA UPPGIFTER TILL?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på dpo@cambio.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

RÄTTELSE OCH RADERING

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

DATAPORTABILITET

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta, och hitta kontaktinformation, på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.

KONTAKT

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till dpo@cambio.se eller genom att ringa oss på telefonnummer +46 8 691 49 00 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.cambio.se.